Adatkezelési tájékoztató az MTM Hungária Egyesület képzéseire jelentkező ügyfelek részére a róluk kezelt személyes adatokról

Az alábbi tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy Ön a személyes adatainak az MTM Hungária Egyesület (a továbbiakban: MTM Hungária) által az Önnel kötött, a képzésre irányuló szerződésével, valamint a marketing célú kapcsolattartással összefüggésben történő kezelésével és védelmével kapcsolatos minden fontos információt megismerhessen.

 

Mely személyes adatait kezeljük?

Az Ön személyes adatai közül az alábbiakat kezeljük:

 1. a) kapcsolattartási, felnőttképzési adatként az Ön nevét, természetes személyazonosító adatait (viselt név, születési név, születési hely, születési idő, anyja leánykori neve), lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, munkáltatójának nevét, székhelyét és adószámát, postacímét, beosztását, és iskolai végzettségét, állampolgárságát (nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcímét és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezését és számát), társadalombiztosítási azonosító jelét, adóazonosító jelét.
 2. b) az Ön által a képzéssel összefüggésben nekünk megküldött leveleket, üzeneteket.

 

Az adatkezelés célja

 1. a) egyrészt az, hogy az MTM Hungária az Önnel mint magánszeméllyel vagy az Ön munkáltatójával az Ön javára kötött szerződés alapján fennálló kötelezettségeinek eleget tudjon tenni, így különösen biztosítsa az Ön részvételét a képzésen, eljuttassa Önhöz a képzéshez kapcsolódó írásos anyagokat és rendelkezésére álljon az elsajátítottak alkalmazásával összefüggő kérdéseinek megválaszolására,
 2. b) másrészt az, hogy az Önnel vagy munkáltatójával kötött szerződéssel összefüggő jogszabályi kötelezettségeinek (így különösen számviteli, felnőttképzési, adó- és egyéb bevallások, nyomtatványok elkészítése és benyújtása, nyilatkozatok megtétele) az MTM Hungária eleget tudjon tenni,
 3. c) harmadrészt az, hogy Önnek – kifejezett, a szerződés végrehajtásának feltételéül nem szabott – hozzájárulása esetén marketing célú tájékoztatást nyújtson Önnek a kifejezetten korábbi képzéseken részt vevő ügyfeleknek nyújtott kezdeményekről vagy az MTM Hungária programjairól általában,
 4. d) negyedrészt az, hogy az MTM Hungária az Ön rendelkezési joga alapján megtett intézkedések jogszerűségét, különösen hozzájárulásának visszavonását és adatainak törlését bíróság vagy hatóság eljárásában bizonyítani tudja.

A kapcsolattartási adatok kezelése a szerződés teljesítése érdekében minden esetben megtörténik, marketing célú felhasználásuk azonban csak, a szerződéses szolgáltatás igénybevételéről szóló nyilatkozattól elkülönült külön hozzájárulás, a tiltó listán történő szerepeltetésük pedig csak ez utóbbi hozzájárulás visszavonása esetén történik meg.

 

Az adatkezelés jogalapja

 1. a) abban az esetben, ha Ön magánszemély ügyfelünk, akkor az Önnel, mint érintettel megkötött szerződés végrehajtása,
 2. b) abban az esetben, ha Ön a munkáltatójával kötött szerződésünk alapján vesz részt a képzésünkben, az Ön által a képzésre való jelentkezéskor megadott hozzájárulás,
 3. b) a számviteli és közterhekkel összefüggő adatkezelési műveletek esetében az MTM Hungária jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése, valamint
 4. c) a marketing célú tájékoztatás (hírlevél) tekintetében az Önnek a feliratkozáskor kifejezett, a szerződés megkötésétől elkülönülő hozzájárulása, amelyet megadhat az MTM Hungária marketing célú tájékoztatásainak fogadására általában, illetve kifejezetten a korábbi képzéseken részt vett ügyfelek számára előterjesztett ajánlatok fogadására is, végül
 5. d) a tiltó lista adatai tekintetében MTM Hungária azon jogos érdeke, hogy az Ön rendelkezési joga alapján megtett intézkedések jogszerűségét, különösen hozzájárulásának visszavonását és adatainak törlését bíróság vagy hatóság eljárásában bizonyítani tudja.

Adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján történik.

 

Ki fér hozzá az Ön adataihoz? Milyen szervezési és biztonsági intézkedéseket alkalmazunk azok védelmében?

A rögzített adatok tekintetében az adatkezelő az MTM Hungária Egyesület (1067. Budapest, Csengery u. 78., info@mtm-hungaria.hu, NFSZH engedélyszám: E-001309/2015, Adószám: 18199686-2-42) vezetősége és erre munkakörében érintett, és így arra feljogosított munkavállalói rendelkeznek hozzáféréssel az Ön személyes adataihoz.

Az adatkezelő e tevékenysége során az adatokat más adatkezelőnek – nyomozó hatóság által büntetőeljárásban előterjesztett adatbekérés, illetve lefoglalás kivételével, továbbá az adóhatóság felé törvény alapján fennálló adatközlési kötelezettsége kivételével – nem továbbítja.

Az MTM Hungária a rögzített adatok tekintetében adatfeldolgozóként veszi igénybe az MTM ASSOCIATION e. V., (Elbchaussee 352, 22609 Hamburg; +49 40 822 779 0; info@dmtm.com; www.dmtm.com) tanúsítvány kiállító és e-learning rendszerét. Az adatfeldolgozó az Ön adataihoz kötelezettségek teljesítésén túl nem használja fel.

Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveleteket az adatfeldolgozó feladatkörrel rendelkező, arra feljogosított munkavállalói végzik.

Az MTM Hungária és az adatfeldolgozók az Ön adatait csak abban az esetben és csak addig kezeli, ha és amíg a fent megjelölt adatkezelési célok valamelyike fennáll.

A munkáltató és az adatfeldolgozó kiemelt érdeke, hogy Önről pontos, mindig aktuális adatokat kezeljen, ezért kérjük, hogy adatai megváltozásáról, illetve, ha az adatait pontatlanul, helytelenül kezeljük, a munkáltatót haladéktalanul értesítse.

 

Meddig kezeljük az Ön adatait?

Ha Ön az MTM Hungária marketing célú elektronikus tájékoztatásának fogadásához nem járult hozzá, akkor a név kivételével az Ön kapcsolattartási adatait a képzésen való részvételt követő 8 év elteltéig kezeljük. Az ebben az időszakban történő adatkezelés célja az, hogy az MTM Hungária a szerződésben foglalt kötelezettségeit teljesíteni és Önt mint a képzésben részt vevő ügyfelét azonosítani tudja, valamint – abban az esetben, ha Ön ehhez hozzájárult – kifejezetten a korábbi képzéseken részt vett ügyfelek számára előterjesztett ajánlatokat küldjön Önnek.

Ha Ön az MTM Hungária marketing célú elektronikus tájékoztatásának fogadásához hozzájárult, akkor kapcsolattartási adatait a hozzájárulás visszavonásáig, a tiltó lista adataként nevét, e-mailcímét és telefonszámát pedig a hozzájárulás visszavonásától számított öt évig kezeljük.

Az Ön nevét és lakcímét, illetve a munkáltatóval kötött szerződés esetében munkáltatója nevét és székhelyét az adó (járulék, illetve egyéb közteher) megállapításához való jog elévüléséig kezeljük.

 

Kérheti-e Ön az adatok törlését, illetve felhasználásuk korlátozását?

Ön az adatok kezelésére adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ilyen esetben – azon eset kivételével, amikor az érintett személyes adat kezelésére az MTM Hungária jogszabály alapján köteles – az érintett adatot a hozzájárulással érintett célra a továbbiakban nem használjuk, Önnek megkereséseket – az adatai kezelésével összefüggő tájékoztatást kivéve – nem küldünk.

Emellett Ön saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat a marketing célú és a tiltó listán történő adatkezelés ellen. Tiltakozás esetén az MTM Hungária a személyes adatokat marketing célból egyáltalán nem kezelheti tovább, más célokból pedig akkor, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. A tiltakozással egyidejűleg az adatkezelés korlátozása is kérhető.

Ön kérheti a kezelt személyes adatok törlését vagy felhasználásuk korlátozását, ha álláspontja szerint a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték vagy álláspontja szerint a személyes adatokat jogellenesen kezelik.

Végül Ön kérheti az adatkezelés korlátozását akkor is, ha vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.

 

Hogyan férhet hozzá a személyes adataival kapcsolatos információkhoz?

Ön tájékoztatást kérhet tőlünk arról, hogy mely személyes adatait milyen célból, milyen módon kezeljük, valamint másolatot kérhet az a munkáltató által tárolt adatokról. E kéréseit – adatonként az első alkalommal – ingyenesen teljesítjük.

Rendelkezési és hozzáférési jogait – éppen adatainak védelme érdekében – csak az Ön által kapcsolattartási adatként megadott e-mailcímről vagy telefonszámról érkező megkeresések alapján vagy előzetes személyazonosítást követően tudjuk biztosítani.

Erre irányuló igénye esetén kérjük, hogy azt az info@mtm-hungaria.hu-n jelezze felénk.

Ugyanezeken az elérhetőségeken fogadjuk az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos panaszokat, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó javaslatokat is.

 

Ön emellett személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt a Fővárosi Törvényszékhez (székhely: 1055 Budapest, Markó utca 27., levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16) vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1135 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c., www.naih.hu) fordulhat.